نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۲ شماره ۱ سال ۱۳۸۹

عنوان مقاله: اثر شرایط ذخیره سازی و سن مرغان بر کیفیت تخم مرغDOI: 10.22067/ijasr.v2i1.3091

چکیده
به منظور بررسی اثر سن مرغان تخمگذار و شرایط نگهداری بر کیفیت تخم مرغ، از تخم مرغ تازه دو گله مرغان لگهورن در سنین ۲۸ و ۶۸ هفته نمونه
برداری شد. نیمی از نمونههای هر گله در دمای ۶ درجه سانتیگراد و نیمی دیگر در دمای اطاق ذخیره شدند. در فواصل ۵ روز تا روز سیام ذخیره سازی
۱۵ تخم مرغ از هر گروه آزمایش شدند. وزن تخم مرغ، وزن و درصد محتویات تخم مرغ، نسبت زرده به سفیده، درصد ماده خشک زرده و سفیده،
کیفیت سفیده و زرده اندازهگیری شدند. وزن تخم مرغ، سفیده و پوسته، درصد زرده و نسبت زرده به سفیده برای مرغان با سن ۶۸ هفته و درصد سفیده
و پوسته برای مرغان ۲۸ هفته به صورت معنی داری بیشتر بود. افزایش دما و مدت نگهداری تخم مرغها باعث کاهش وزن تخم مرغ و وزن و درصد
سفیده گردید اما درصد زرده و پوسته و نسبت زرده به سفیده افزایش معنی داری یافت. دمای و مدت نگهداری بیش تر و سن کم تر باعث افزایش
معنی دار ماده خشک سفیده شد. اگر چه سن مرغ اثری بر درصد ماده خشک زرده نداشت اما دما و زمان نگهداری بیش تر درصد ماده خشک زرده را
سفیده نداشت، اما pH کاهش دادند. ارتفاع سفیده و واحد هاو برای سن، دما و مدت نگهداری بالاتر به صورت معنیداری کمتر بود. سن مرغ اثری بر
گردید. ارتفاع و ایندکس زرده برای مرغان با سن، دما و مدت نگهداری کم تر به صورت pH دمای و زمان نگهداری بیشتر باعث افزایش معنیدار
معنیداری بیشتر بود. نتایج این آزمایش نشان داد که اگر چه ذخیره سازی، کیفیت تخم مرغ را کاهش میدهد اما کیفیت آن همچنان مناسب است

کلمات کلیدی:   کیفیت تخم مرغ، سن مرغان، دمای نگهداری، مدت نگهداری، ماده خشک زرده و سفیده


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154