نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه ای در جوجه های گوشتی


صفحات: 359-364

DOI: 10.22067/ijasr.v6i4.26851

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر بافت فیزیکی خوراک بر عملکرد و رفتارهای تغذیه‌ای در جوجه‌های گوشتی در قالب طرح کاملاً تصادفی چند مشاهده ای با ۳ تیمار و ۵ تکرار و ۳ مشاهده در هر تکرار انجام شد. تیمارها شامل جیره با بافت پلت، کرامبل وآردی و رفتارهای بررسی شده شامل رفتار خوردن، آشامیدن، استراحت و قدم زدن بود. رفتار جوجه‌های نشانه گذاری شده در دوره های پرورش توسط دوربین ضبط شد. جوجه‌ها در پایان هر دوره وزن کشی شدند و مصرف خوراک و اضافه وزن روزانه برای بررسی عملکرد اندازه گیری شد. بهترین ضریب تبدیل در دوره رشد و پایانی و کل دوره با جیره کرامبل و پلت حاصل شد جیره آردی با اثر معنی داری رفتار خوردن و قدم زدن و جیره کرامبل و پلت رفتار استراحت را افزایش داد. ضریب تبدیل غذایی با رفتار خوردن و قدم زدن همبستگی مثبت و با آشامیدن و استراحت همبستگی منفی داشت. بر اساس نتایج این آزمایش جیره های کرامبل و پلت باعث بروز بیشتر رفتار استراحت می‌شود که این رفتار همبستگی بالایی با ضریب تبدیل غذایی دارد و ضریب تبدیل را بهبود می‌بخشد.

کلمات کلیدی:   بافت فیزیکی خوراک ; عملکرد ;رفتارهای تغذیه ای ; جوجه گوشتی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2786

بازدید: 401

تاریخ دریافت: 1392/07/17 , تاریخ پذیرش: 1393/11/14 , تاریخ انتشار: 1393/11/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )