نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۴ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل


صفحات: 541-552

DOI: 10.22067/ijasr.v1i1.26701

چکیده
آزمایش زیر به منظور تعیین بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات برخی ارقام جو انجام شد. ارقام جو مورد آزمایش شامل: ۱- یوسف، ۲- نصرت، ۳- CB.۷۹.۱۰، ۴- ماکویی، ۵- آبیدر و ۶- سرارود بود. در این آزمایش ترکیب شیمیایی، نیتروژن غیر پروتئینی (PA)، پروتئین حقیقی سریع تجزیه شونده در شکمبه (PB۱)، پروتئین حقیقی متوسط تجزیه (بخش PB۲)، پروتئین حقیقی کند تجزیه (PB۳)، پروتئین نامحلول در شوینده اسیدی (PC)، کربوهیدرات غیر ساختمانی (NSC)، کربوهیدرات سریع تجزیه شونده (CA)، کربوهیدرات متوسط تجزیه (CB۱)، دیواره سلولی با قابلیت تجزیه کند (CB۲) و دیواره سلولی غیر قابل هضم (CC) محاسبه شد. ارقام جو بر اساس ماده خشک ۵۵-۴۹ درصد نشاسته و ۱۴-۹ درصد پروتئین خام داشتند. مقدار پروتئین خام، دیواره سلولی، پروتئین محلول، نیتروژن غیر پروتئینی و نیتروژن متصل به دیواره سلولی تفاوت معنی‌داری بین ارقام جو داشت. رقم ماکویی بیشترین میزان پروتئین خام، پروتئین محلول، نیتروژن غیر پروتئینی و کمترین میزان نیتروژن متصل به دیواره سلولی را داشت. بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات تفاوت معنی‌داری بین ارقام جو داشت. رقم ماکویی بیشترین میزان بخش PA و کمترین میزان بخشPB۱ و PB۳ را داشت. رقم آبیدر بیشترین میزان NSC و کمترین میزان CB۲ را داشت. به طور کلی نوع رقم تأثیر معنی‌داری بر بخش‌بندی پروتئین و کربوهیدرات جو داشت. تفاوت در بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات می‌تواند قابلیت دسترسی پروتئین و کربوهیدرات جو در نشخوارکنندگان را تحت تأثیر قرار دهد. نتایج حاصل از این آزمایش می‌تواند برای انتخاب و توسعه ارقام جو و تنظیم دقیق جیره غذایی نشخوارکنندگان استفاده شود.

کلمات کلیدی:   ارقام جو; سیستم پروتئین; کربوهیدرات خالص کرنل

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 71

بازدید: 78

تاریخ دریافت: 1392/07/14 , تاریخ پذیرش: 1395/07/27 , تاریخ انتشار: 1395/10/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )