نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر بکارگیری اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر انتخابی مادر مادران


صفحات: 258-264

DOI: 10.22067/ijasr.v6i3.25718

چکیده
هدف از انجام پژوهش حاضر بررسی اثر تلقیح تلیسه ها با اسپرم تعیین جنس شده بر پیشرفت ژنتیکی در مسیر ژنتیکی مادر مادران بود. برای این منظور سه استراتژی مختلف مبتنی بر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده مورد بررسی قرار گرفت که عبارت بودند از ۱: استفاده مستمر از اسپرم تعیین جنس شده (استراتژی CS)، ۲: استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلقیح اول و دوم و اسپرم معمولی در تلقیح سوم به بعد (استراتژی S۲) و ۳: استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلقیح اول و اسپرم معمولی در تلقیح دوم به بعد (استراتژی S۱). مقادیر پیشرفت ژنتیکی مورد انتظار از استراتژی های مذکور با مقدار مربوطه در حالت استفاده از اسپرم معمولی مقایسه شدند. تغییرات نسبت و شدت انتخاب و اثر آن بر پیشرفت ژنتیکی در سناریوهای مختلف که در آنها نرخ آبستنی متغیر بود بدست آمد. پیشرفت ژنتیکی در تمام سناریوهای مربوط به استراتژی CS بیشتر از سایر استراتژی ها بود. به طوری که پیشرفت ژنتیکی در استراتژی CS از ۳۱/۰ الی ۳۲/۰، در استراتژی S۲ از ۲۳/۰ الی ۳۰/۰ و در استراتژی S۱ از ۲۰/۰ الی ۲۷/۰ انحراف معیار ژنتیکی افزایشی متغیر بود. در عین حال پیشرفت ژنتیکی در استراتژی های مختلف مبتنی بر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده بین ۸۲/۵ الی ۶۵/۳۹ درصد بیشتر از مقادیر مربوطه در اثر استفاده از اسپرم معمولی بود. علی رغم بهبود پیشرفت ژنتیکی در مسیر مادر مادران در اثر استفاده از اسپرم تعیین جنس شده در تلیسه ها، تغییرات ایجاد شده در مقایسه با پیشرفت ژنتیکی در سایر مسیرهای ژنتیکی قابل توجه نبوده و انتظار می رود درصد بالایی از پیشرفت ژنتیکی از دیگر مسیرهای ژنتیکی حاصل شود.

کلمات کلیدی:   اسپرم تعیین جنس شده، پیشرفت ژنتیکی، مسیر مادر مادران

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3972

بازدید: 550

تاریخ دریافت: 1392/06/21 , تاریخ پذیرش: 1393/06/30 , تاریخ انتشار: 1393/10/14

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )