نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶ شماره ۳ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر آنتی بیوتیک و جایگزین های احتمالی آن (اسید آلی، پروبیوتیک، پری بیوتیک) بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری


صفحات: 208-217

DOI: 10.22067/ijasr.v6i3.24718

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی و مقایسه اثرات استفاده از آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک بر عملکرد، کیفیت تخم مرغ و متابولیت های خونی مرغ های تخم گذار تجاری انجام شد. آزمایش در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۶۰ قطعه مرغ تخم گذار سویه های-لاین (W۳۶) از سن ۳۲ تا ۴۲ هفتگی در ۵ تیمار، ۴ تکرار و ۸ قطعه مرغ تخم گذار در هر تکرار انجام شد. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: ۱- تیمار شاهد (بدون افزودنی)، ۲- جیره پایه + ۱۵۰ گرم در تن آنتی بیوتیک اکسی تتراسایکلین، ۳- جیره پایه + ۳ کیلوگرم در تن مکمل اسید آلی اُرگاسید، ۴- جیره پایه + ۵۰ گرم در تن پروبیوتیک پروتکسین و ۵- جیره پایه + ۲ کیلوگرم در تن پری بیوتیک مانان الیگوساکارید. نتایج حاصله نشان داد که استفاده از آنتی بیوتیک، اسید آلی، پروبیوتیک و پری بیوتیک دارای اثرات معنی داری بر عملکرد و صفات کیفی تخم مرغ می باشند. بر این اساس حداکثر وزن تخم مرغ در تیمارهای دریافت کننده اسید آلی و پری بیوتیک بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد معنی دار بود. گرم تخم مرغ تولیدی و ضریب تبدیل خوراک در تیمار دریافت کننده پری بیوتیک بطور معنی داری بهبود یافت. بیشترین وزن پوسته تخم مرغ نیز در تیمار دریافت کننده پری بیوتیک بدست آمد که نسبت به تیمار شاهد افزایش معنی داری نشان داد. از بین فاکتورهای خونی غلظت گلوکز خون در تیمار دریافت کننده اسید آلی نسبت به تیمار شاهد و آنتی بیوتیک بطور معنی داری افزایش پیدا کرد. از نتایج حاصل چنین استنتاج می شود که استفاده از اسید آلی و پری بیوتیک مانان الیگو ساکارید می توانند اثرات مثبتی بر عملکرد و خصوصیات تخم مرغ در مرغ های تخم گذار داشته باشند.

کلمات کلیدی:   جایگزین های آنتی بیوتیک، عملکرد، خصوصیات تخم مرغ، متابولیت های خونی، مرغ های تخم گذار


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154