نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۵ شماره ۱ سال ۱۳۹۲

عنوان مقاله: مقایسه اثر افزودن اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) با آنتی بیوتیک ویرجینیامایسین بر عملکرد، متابولیت‌های خون و برخی از فراسنجه‌های ایمنی جوجه های گوشتیDOI: 10.22067/ijasr.v5i1.24504

چکیده
به منظور بررسی تأثیر اسانس گیاه دارویی بومی مرو تلخ (Salvia mirzayanii) و مقایسه آن با آنتی بیوتیک آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار، ۵ تکرار و ۱۲ پرنده در هر تکرار به مدت ۴۲ روز با استفاده از تیمارهای شاهد، آنتی‌بیوتیک ویرجینیامایسین ۱۰ درصد (۱۰۰ ppm) و سه سطح اسانس مرو تلخ (۲۰۰، ۴۰۰ و ۶۰۰ ppm) انجام پذیرفت. افزایش وزن و مصرف خوراک به صورت هفتگی ثبت و تجزیه لاشه و خون‌گیری در سن ۲۸ و ۴۲ روزگی صورت پذیرفت. در ۲۲ تا ۴۲ روزگی (دوره رشد)، بیش‌ترین افزایش وزن در سطح ۲۰۰ ppm اسانس و در۱ تا ۴۲ روزگی (کل دوره) در سطوح ۲۰۰ و ۶۰۰ ppm اسانس مشاهده گردید. تیمارهای ۲۰۰و ۶۰۰ ppm اسانس مرو تلخ به طور معنی‌دار بیش‌ترین مصرف خوراک در دوره رشد و کل دوره آزمایش را به خود اختصاص دادند. بهترین ضریب تبدیل خوراک در دوره رشد و کل دوره مربوط به تیمار ۲۰۰ ppm اسانس بود. وزن سنگدان و کل دستگاه گوارش به طور معنی‌دار با افزودن آنتی‌بیوتیک کاهش یافت. افزودن اسانس کاهش معنی‌دار کلسترول، HDL و LDL خون را موجب گردید. تیمار ۴۰۰ ppm اسانس بیش‌ترین و تیمار ۶۰۰ ppm کم‌ترین وزن بورس فابریسیوس را به طور معنی‌دارنشان دادند. افزودن اسانس موجب کاهش معنی‌دار ائوزینوفیل خون گردید. نتایج نشان داد که اسانس این گونه از مریم گلی می تواند به عنوان یک محرک رشد در نظر گرفته شده و سطوح پایین اسانس این گیاه موجب بهبود عملکرد و تقویت سیستم ایمنی می‌شود.

کلمات کلیدی:   اسانس مرو تلخ; آنتی بیوتیک; عملکرد; فراسنجه‌های خونی; سیستم ایمنی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 11508

بازدید: 1723

تاریخ دریافت: 1392/05/13 , تاریخ پذیرش: 1392/05/13 , تاریخ انتشار: 1392/05/13

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )