نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۸ شماره ۱ سال ۱۳۹۵

عنوان مقاله: اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال


صفحات: 1-17

DOI: 10.22067/ijasr.v8i1.21117

چکیده
به منظور بررسی اثر روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی‌اکسیدانی هسته انار بر متابولیسم و فیزیولوژی بز های سانن در دوره انتقال، تعداد ۱۸ راس بز شیری سانن با میانگین وزنی ۹ ± ۴۷ کیلوگرم، در قالب طرح کاملا تصادفی با نمونه برداری‌های تکرار شده در زمان، در بازه زمانی ۲۱ روز قبل از زایش مورد بررسی قرار گرفتند. تیمار‌های آزمایشی شامل ۱)جیره پایه و ۴ درصد روغن خام تازه سویا ، ۲) جیره پایه و ۴ درصد، روغن خام اکسید شده سویا و ۳) جیره پایه و به ترتیب ۴ و ۸ درصد، روغن خام اکسید شده سویا و هسته انار بر مبنای ماده خشک بود. نتایج نشان داد که قابلیت هضم ریز مغذی‌ها، نیتروژن آمونیاکی شکمبه و مصرف اختیاری خوراک در اثر تیمار‌های ۲ و ۳ نسبت به سایر تیمار‌ها به ترتیب به طور معنی‌داری کاهش و افزایش یافت. شاخص اسیدیته ادرار به طور معنی‌داری (۰۵/۰P

کلمات کلیدی:   بز سانن; روغن اکسید شده; فیزیولوژی; متابولیسم; هسته انار

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 517

بازدید: 286

تاریخ دریافت: 1392/02/07 , تاریخ پذیرش: 1393/06/30 , تاریخ انتشار: 1395/04/19

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )