نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۶ شماره ۴ سال ۱۳۹۳

عنوان مقاله: اثر ۱، ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد (Withania Coagulans) بر عملکرد، بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی در جوجه های نر گوشتی


صفحات: 351-358

DOI: 10.22067/ijasr.v6i4.21056

چکیده
آزمایشی با استفاده از ۶۰۰ قطعه جوجه خروس گوشتی سویه راس ۳۰۸ به منظور بررسی اثر ۱، ۲۵ دی هیدروکسی کوله کلسیفرول (کلسیتریول) و عصاره هیدروالکلی میوه پنیرباد بر بافت شناسی استخوان درشت نی و پارامتر های خونی انجام گرفت. جوجه ها از سن یک روزگی به ۱۲ تیمار غذایی در یک طرح فاکتوریل با ساختار ۲×۳×۲ توزیع شدند. تیمارهای غذایی شامل جیره کنترل مثبت با کلسیم در سطح توصیه شده سویه راس ۳۰۸ (۴/۱۰گرم کلسیم در کیلوگرم جیره) و کنترل منفی با۳۰ درصد کلسیم کمتر از احتیاجات (۳/۷ گرم کلسیم در کیلوگرم جیره)، سه سطح عصاره پنیرباد (صفر، ۱۰۰ و۲۰۰ میلی گرم بر کیلو گرم جیره) و دو سطح کلسیتریول (صفر و ۵/۰ میکروگرم در کیلوگرم جیره) بود. قابلیت هضم کلسیم و فسفر با کاهش سطح کلسیم جیره بطور معنی دار افزایش یافت (۰۱/۰P

کلمات کلیدی:   جوجه گوشتی; پنیرباد; کلسیتریول; استخوان; فرآسنجه های خونی

مراجع

دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 2951

بازدید: 422

تاریخ دریافت: 1392/02/04 , تاریخ پذیرش: 1392/06/26 , تاریخ انتشار: 1393/11/05

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )