نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱ شماره ۲ سال ۱۳۸۸

عنوان مقاله: اثر فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه،DOI: 10.22067/ijasr.v1i2.1970

چکیده
به منظور بررسی اثر آنزیم فیتاز میکروبی بر قابلیت هضم ظاهری پروتئین خام، اسیدهای آمینه و ابقای ظاهری کلسیم، فسفر کل، آهن و روی در جوجه مرغ های گوشتی، آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۲۴۰ قطعه جوجه مرغ گوشتی سویه راس در مدت ۲۸ روز انجام شد. تیمارهای آزمایش شامل سطوح صفر، ۲۵۰، ۵۰۰، ۷۵۰، ۱۰۰۰ و ۱۲۵۰ واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی بود. جیره پایه ذرت- سویا از سن یک الی ۲۸ روزگی استفاده شد. کل فضولات تولید شده از سن ۲۱ روزگی به مدت سه روز به منظور آنالیز اسیدهای آمینه، پروتئین خام، کلسیم، فسفر کل، آهن و روی جمع آوری گردید. در این آزمایش سطوح ۲۵۰ و۵۰۰ واحد فیتاز در کیلوگرم جیره غذایی باعث بهبود معنی‌دار قابلیت هضم ظاهری اسیدهای آمینه (بجز آلانین، والین و ترئونین) و قابلیت هضم پروتئین نسبت به تیمار شاهد گردید. آنزیم فیتاز تأثیر معنی داری بر ابقای ظاهری کلسیم و فسفر نداشت اما ابقای ظاهری آهن و روی را به طور معنی داری افزایش داد. فیتاز در هیچ یک از سطوح مورد استفاده اثر معنی‌داری بر وزن بدن، مصرف خوراک و ضریب تبدیل خوراک از سن ۲۸-۱ روزگی نداشت.

کلمات کلیدی:   فیتاز، قابلیت هضم، اسید آمینه، پروتئین خام، مواد معدنی، عملکرد، جوجه گوشتی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154