نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۱ شماره ۲ سال ۱۳۸۸

عنوان مقاله: اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین و پروتئین جیره بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه های گوشتیDOI: 10.22067/ijasr.v1i2.1942

چکیده
این آزمایش به منظور تعیین اثر سطوح مختلف پروتئین و اسید آمینة متیونین بر عملکرد رشدی و خصوصیات لاشه جوجه‌های گوشتی، انجام شد. در این آزمایش از ۲۴۰ قطعه جوجة گوشتی سویة راس با دو سطح پروتئین (۲۰ و ۲۴ درصد برای دورة آغازین و ۱۸ و ۲۲ درصد برای دورة رشد) و ۳ سطح اسید آمینة متیونین (سطح پیشنهادی ک اتالوگ (استاندارد)،‌ سطح ۱۱۵% پیشنهادی کاتالوگ و سطح ۱۳۰% پیشنهادی کاتالوگ) استفاده گردید. آزمایش به صورت فاکتوریل ۳×۲ در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۴ تکرار و ۱۰ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. جوجه‌ها به مدت ۵ هفته (از پایان هفته اول تا پایان هفته ششم)، با جیره‌های یکسان از نظر انرژی، برای دو دورة آغازین (۷ تا ۲۱ روزگی) و رشد (۲۲ تا ۴۲ روزگی) تغذیه شدند. دسترسی جوجه‌ها به آب و خوراک در طول دوره به صورت آزاد بود. مصرف غذا و اضافه وزن در پایان هر دوره اندازه‌گیری شد و در پایان دورة آزمایشی از هر قفس دو قطعه جوجه به صورت تصادفی انتخاب شدند و پس از توزین و ذبح، وزن لاشه و اجزای لاشه اندازه‌گیری شد. نتایج نشان دادند که سطوح بالای پروتئین و مکمل متیونین در دورهای آغازین و رشد و همچنین در کل دوره باعث بهبود در افزایش وزن زنده و ضریب تبدیل غذایی شدند. مصرف غذا تحت تاًثیر سطوح پروتئین و اسید آمینة متیونین در جیره ها قرار نگرفت. مکمل جیره ای متیونین باعث افزایش درصد گوشت سینه و کاهش مقدار چربی محوطة بطنی شد. با کاهش پروتئین جیره چربی محوطة بطنی افزایش یافت. اثرات متقابل بین متیونین و پروتئین در هیچ یک از صفات مورد نظر تفاوت معنی‌داری را نشان نداد

کلمات کلیدی:   متیونین، پروتئین، عملکرد رشدی، خصوصیات لاشه، جوجه های گوشتی


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154