نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴ شماره ۳ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر تزریق بروگلوکنات کلسیم پیش و بلافاصله پس از زایش بر توان تولیدی، بروز ناهنجاری‌های متابولیکی و وضعیت رحم در گاوهای تغذیه شده با نمک های آنیونیکDOI: 10.22067/ijasr.v4i3.16260

چکیده
هدف این پژوهش، تعیین اثر تزریق محلول بروگلوکنات کلسیم، ۴۸ و ۲۴ ساعت پیش از زایش و بلافاصله پس از زایش بر مصرف ماده خشک ، تولید شیر روزانه، بروز ناهنجاری های متابولیکی و عفونت های رحمی طی ۲۱ روز اول پس از زایش در گاوهای تغذیه شده با جیره آنیونیک (۵۵- میلی اکی والان در کیلوگرم ماده خشک) پیش از زایش بود. تعداد ۳۶ راس گاو هلشتاین براساس دوره شیردهی بلوک بندی شده و به طور تصادفی به ۴ تیمارتزریقی بروگلوکنات کلسیم ۴۰ درصد به مقدار ۵۰۰ سی سی به صورت زیر جلدی در زمان های متفاوت پیش و پس از زایش اختصاص یافت، تیمارهای آزمایشی شامل ۱) بدون تزریق؛ ۲) تزریق ۴۸ ساعت پیش از زایش ؛ ۳) تزریق ۲۴ساعت پیش از زایش و ۴) تزریق بلافاصله پس از زایش؛ بودند و مدت رکوردگیری و جمع آوری داده های آزمایشی ۲۱ روز بود. ماده خشک مصرفی در تیمارهای ۳،۲،۱ و۴ به ترتیب ۸۷/۱۰ ،۳۲/۱۲ ،۶۳/۱۲ و۰۳/۱۵ کیلوگرم در ۲۴ ساعت اول پس از زایش بود. تجزیه و تحلیل آماری داده های به دست آمده در مورد ماده خشک مصرفی تفاوت معنی داری (۰۵/۰P

کلمات کلیدی:   بروگلوکنات کلسیم;هیپوکلسیمی درمانگاهی و تحت درمانگاهی; تزریق، پیش از زایش و پس از زایش


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7198

بازدید: 778

تاریخ دریافت: 1391/07/30 , تاریخ پذیرش: 1391/07/30 , تاریخ انتشار: 1391/07/30

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )