نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر حضور جنس نر بر بروز چرخه های تولیدمثلی بزهای ماده نژاد مرخز در فصل تولید مثلDOI: 10.22067/ijasr.v4i2.15150

چکیده
به منظور بررسی اثر جنس نر بر رفتارهای تولیدمثلی بزهای ماده، ۸۸ رأس بز ماده نژاد مرخز ۲±۴۲ کیلوگرم، ۵/۳ساله، همراه با ۱۰ رأس بز نر، به مدت ۶ هفته مورد بررسی قرار گرفتند. این بررسی در قالب ۲ آزمایش انجام شد. در آزمایش اول ۴۸ رأس بز ماده در ۳ گروه ۸ رأسی با ۲ تکرار در دو سمت بزهای نر به ترتیب در فواصل ۵-۰، ۱۵-۱۰ و ۳۰-۲۵ متری قرار گرفتند. در آزمایش دوم ۲۴ رأس بز ماده سیدرگذاری شده و به همان ترتیب آزمایش اول ولی با یک تکرار و تنها در یک سمت بزهای نر با فواصل ذکر شده قرار گرفتند. دسته سوم بزهای ماده کنترل یا تیمار شاهد بودند که در یک سالن مجزا و در ۲ گروه ۸ رأسی قرار داشتند. نتایج نشان داد که تاثیر جنس نر در همزمان‌سازی فحلی، آغاز سریعتر چرخه تناسلی و نیز باروری در اوایل فصل تولیدمثل معنی‌دار است. در مقایسه با گروه سیدر گذاری شده، گروه اول نتایج بهتری را در بروز فحلی (۷/۱۱۶ در مقابل ۶/۹۱ درصد) و همزمانی فحلی نشان دادند.

کلمات کلیدی:   بز مرخز; اثر جنس نر; سیدر، فحلی;تولیدمثل


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6494

بازدید: 628

تاریخ دریافت: 1391/06/18 , تاریخ پذیرش: 1391/06/18 , تاریخ انتشار: 2012/06/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )