نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: آنالیز ژنتیکی صفت تولید شیر گاوهای هلشتاین استان تهران با استفاده از مدل روزآزمونDOI: 10.22067/ijasr.v4i2.15148

چکیده
در این پژوهش، به منظور برآورد پارامتر ژنتیکی وراثت پذیری صفت تولید شیر روزآزمون در ماه های مختلف یک دوره ی شیردهی و برآورد همبستگی ژنتیکی بین روزآزمون ها، از ۱۴۰۳۵۷ رکورد روزآزمون تولید شیر دوره ی اول شیردهی ۱۶۵ گله و متعلق به ۲۸۲۹۲ گاو هلشتاین که بین سال های ۱۳۸۰ تا ۱۳۸۹ زایش داشته اند، استفاده شد. رکوردهای روزآزمون ماهیانه ی تولید شیر با استفاده از یک مدل تابعیت تصادفی، مورد تجزیه و تحلیل ژنتیکی قرار گرفت. در مدل مذبور، اثر ثابت گروه همزمان گله-سال- ماه زایش، متغیرهای کمکی سن حیوان هنگام اولین زایش و درصد ژن هلشتاین قرار داده شد. اثرات تصادفی ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی گاوها برای شکل منحنی تولید در طول دوره ی شیردهی، توسط چندجمله ای متعامد لژاندر با توان چهارم برازش شدند. چندجمله ای های لژاندر در مدل رگرسیون تصادفی به عنوان یکی از مناسب ترین توابع پایه برای توصیف ساختار کوواریانس داده ها استفاده شد. نتایج بدست آمده از این پژوهش نشان داد که ماه های نیمه ی دوم دوره ی شیردهی، وراثت-پذیری بیشتری نسبت به ماه های نیمه ی اول دوره ی شیردهی دارند. پایین ترین و بالاترین مقدار وراثت پذیری به ترتیب در ماه اول (۱۱۷/۰) و هشتم شیردهی (۲۳۰/۰) مشاهده شد. افزایش تدریجی واریانس ژنتیکی در طی دوره شیردهی و بالا بودن واریانس باقیمانده در اوایل دوره شیردهی از عوامل اصلی تغییرات وراثت پذیری در روزآزمون های مختلف بود. مدل های رگرسیون تصادفی به دلیل دارا بودن تعداد پارامترهای بیشتر، برای توصیف دقیق تر واریانس ژنتیکی تولید شیر روز آزمون در طول دوره ی شیردهی سودمند می باشند. همچنین این مدل ها به دلیل اعمال منحنی شیردهی حیوانات در دو سطح ژنتیکی افزایشی و محیطی دائمی، درنظر گرفتن همبستگی ژنتیکی میان روزآزمون ها و استفاده از رکوردهای واقعی در مقابل رکورد برآوردشده ۳۰۵ روز می تواند برای ارزیابی دقیق تر رکوردهای روزآزمون مورد استفاده قرار گیرد.

کلمات کلیدی:   پارامتر ژنتیکی; رگرسیون تصادفی; روزآزمون; گله هلشتاین


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154