نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۴ شماره ۲ سال ۱۳۹۱

عنوان مقاله: اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) در سطح مزرعه ای در اوایل دوره شیردهی بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی گاوهای شیرده هلشتاینDOI: 10.22067/ijasr.v4i2.15137

چکیده
به منظور بررسی اثر استفاده از متیونین محافظت شده (مپران) بر عملکرد تولیدی و تولید مثلی در سطح مزرعه ای از تعداد ۱۹۵ رأس گاو شیری هلشتاین در قالب طرح کاملاً تصادفی در دو گروه استفاده گردید. تیمارهای آزمایشی عبارت بودند از: گروه شاهد با تعداد ۱۱۰ رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی ۵۱± ۷۱ و تولید شیر۱۲ ± ۵/۴۷ کیلوگرم) و بدون متیونین محافظت شده در جیره و گروه آزمایشی با ۸۵ رأس گاو هلشتاین (با میانگین روزهای شیردهی ۵۹ ± ۸۵ و تولید شیر۱۲ ± ۰/۴۷ کیلوگرم) که ۱۳ گرم متیونین محافظت شده (مپران) به ازای هر رأس در روز تغذیه شد. گاوها به طور گروهی و ۴ بار در روز با خوراک کاملاً مخلوط (TMR) تغذیه شدند. جیره ها با استفاده از نرم افزار Amino Cow® متوازن شدند و با افزودن مپران درصد پروتئین خام جیره از ۰۵/۱۷ در گروه شاهد به ۴۷/۱۶ درصد در گروره آزمایشی کاهش یافت، در حالی که سایر مواد مغذی در بین دو گروه تقریباً یکسان بود. افزودن مپران به جیره باعث افزایش معنی دار (۰۱/۰P

کلمات کلیدی:   متیونین محافظت شده; عملکرد; تولید مثل; گاو هلشتاین


Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154