نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر سطح تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط تنش حرارتیDOI: 10.22067/ijasr.v3i4.12545

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره بر عملکرد تولیدی و پاسخ های ایمنی جوجه های گوشتی تحت شرایط محیطی تنش حرارتی این آزمایش با استفاده از ۳۰۰ قطعه جوجه خروس یک روزه گوشتی، در قالب یک طرح کاملاً تصادفی با ۵ تیمار و ۵ تکرار و ۱۲ قطعه جوجه در هر واحد آزمایشی انجام شد. جیره های آزمایشی بر پایه ذرت- سویا با سطوح مختلف تعادل الکترولیتی (۵۰، ۱۵۰، ۲۵۰، ۳۵۰ و ۴۵۰ میلی اکی والان در کیلوگرم) تهیه شدند. به منظور اعمال تنش حرارتی از سن ۲۸ تا ۴۲ روزگی جوجه ها روزانه به مدت ۴ ساعت در معرض دمای ۳۵ درجه سانتی گراد قرار گرفتند. جهت بررسی پاسخ های ایمنی از آزمایش تزریق عضلانی ۵/۰ میلی لیتر گلبول قرمز گوسفند با غلظت پنج درصد در سن ۱۸ و ۳۰ روزگی استفاده شد و تیتر آنتی بادی ۶ و ۱۲ روز بعد از هر تزریق برای پاسخ های اولیه و ثانویه تعیین شد. در سن ۲۱ روزگی حداکثر مصرف خوراک و میانگین وزن را پرندگان تغذیه شده با جیره با تعادل الکترولیتی ۲۵۰ میلی اکی والان در کیلوگرم نشان دادند، در حالیکه در سن ۴۲ روزگی بالاترین سطح شاخص های عملکردی فوق الذکر به پرندگان تغذیه شده با جیره با تعادل الکترولیتی ۳۵۰ میلی اکی والان در کیلوگرم تعلق داشت. اثر سطوح مختلف تعادل الکترولیتی جیره روی ضریب تبدیل غذایی، معنی داری شد (۰۵/۰

کلمات کلیدی:   تعادل الکترولیتی جیره; پاسخ ایمنی; تنش حرارتی; جوجه های گوشتی


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5270

بازدید: 694

تاریخ دریافت: 1391/02/25 , تاریخ پذیرش: 1391/02/25 , تاریخ انتشار: 2012/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )