نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۴ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر سطوح تریتیکاله و مکمل آنزیمی در جیره آغازین بر عملکرد، مورفولوژی دستگاه گوارش و متابولیت های خونی جوجه های گوشتیDOI: 10.22067/ijasr.v3i4.12484

چکیده
به منظور بررسی اثر سطوح تریتیکاله با و بدون افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز در جیره آغازین جوجه های گوشتی، آزمایشی با تعداد ۵۰۰ قطعه جوجه خروس یک روزه سویه راس ۳۰۸ در قالب طرح کاملاً تصادفی به صورت فاکتوریل (۲×۵) با ۵ تکرار و ۱۰ قطعه پرنده در هر واحد آزمایشی انجام شد. عوامل آزمایش شامل ۵ سطح تریتیکاله (صفر، ۸، ۱۶، ۲۴ و ۳۲ درصد) و دو سطح افزودن مکمل آنزیمی (صفر و ۰۵/۰ درصد) بود. جیره های آزمایشی به نحوی فرموله شدند که از لحاظ انرژی و مواد مغذی مساوی باشند و از یک تا ۱۰ روزگی به صورت تغذیه آزاد در دسترس پرندگان مورد آزمایش قرار گرفتند. افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین جوجه های گوشتی به ۱۶ درصد و بالاتر باعث کاهش معنی دار میانگین وزن ۱۰ روزگی و رشد روزانه و افزایش معنی دار ضریب تبدیل غذایی شد. با افزایش سطح تریتیکاله در جیره آغازین عوارض ضد تغذیه ای آن بر شرایط فیزیکی و مورفولوژی دستگاه گوارش مثل افزایش معنی دار ویسکوزیته محتویات روده و وزن نسبی اندام های گوارشی و کاهش ارتفاع ویلی ها مشاهده شد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز به جیره باعث بهبود معنی دار عملکرد تولیدی و کاهش اثرات ضد تغذیه ای تریتیکاله شد. تاثیر سطوح تریتیکاله و مکمل های آنزیمی بر متابولیت های خونی معنی دار نشد. نتایج این مطالعه نشان داد که می توان از تریتیکاله در جیره آغازین جوجه های گوشتی تا سطح ۸ درصد بدون بروز اثرات منفی بر شاخص های عملکرد تولیدی استفاده نمود.

کلمات کلیدی:   آنزیم; تریتیکاله; جوجه های گوشتی; عملکرد; ویسکوزیته; متابولیت های خونی;مورفولوژی روده


دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3985

بازدید: 762

تاریخ دریافت: 1391/02/23 , تاریخ پذیرش: 1391/02/23 , تاریخ انتشار: 2012/12/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )