نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: کاربرد تابع نمائی ویلمینک در تحلیل ژنتیکی صفات تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی گاوهای هلشتاین خراسان رضویDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11307

چکیده

به منظور تخمین وراثت پذیری و روند ژنتیکی صفات تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی از تعداد ۱۳۰۶۶۸ رکورد روز آزمون شیرمتعلق به ۱۵۱۸۳ رأس گاو نژاد هلشتاین شکم اول گاوداری های خراسان رضوی در ۱۳۱ گله که در طی سال های ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ زایش داشتند، استفاده شد. برای محاسبه تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی از پارامترهای برآورد شده تابع نمائی ویلمینک استفاده شد. پارامترهای تابع مزبور با استفاده از نرم افزارآماری SAS برآورد شد. اجزای واریانس ژنتیکی افزایشی، محیطی و وراثت پذیری برای صفات مورد نظر براساس مدل دام تک صفته و با استفاده از نرم افزار DMU برآورد شد. روند ژنتیکی صفات، براساس روش رگرسیون ساده خطی وزنی متوسط ارزش های اصلاحی پیش بینی شده بر حسب سال زایش، برآورد شد. وراثت پذیری صفات تولید شیر ۳۰۵ روز و تداوم شیردهی به ترتیب ۱۸۴/۰ و۰۵/۰ بدست آمد. مقدار روند فنوتیپی صفت تولید شیر ۳۰۵ روز ۱۱/۱۶۶ کیلوگرم در سال برآورد شد که به لحاظ آماری معنی دار بود. مقدار روند ژنتیکی صفت مزبور ۱۰۷ /۲- کیلوگرم در سال بدست آمدکه به لحاظ آماری معنی دار نبود. برای صفت تداوم شیردهی، مقادیر روندهای فنوتیپی و ژنتیکی به ترتیب حدود ۰۵۴/۰ و ۰۰۳/۰ درصد در سال بود که هیچ یک به لحاظ آماری معنی دار نبود.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154