نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: ارزیابی ژنتیکی و برآورد روند صفات تولیدی و تولیدمثلی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضوی با استفاده از آنالیز چند متغیرهDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11303

چکیده

در این پژوهش از اطلاعات مربوط به صفات تولیدی و تولیدمثلی ۱۰۴۷۹ رکورد گاو های هلشتاین استان خراسان رضوی که توسط مرکز اصلاح نژاد دام کشور در فاصله سال های ۱۳۶۵ تا ۱۳۸۵ جمع آوری شده بود، استفاده گردید. آنالیز داده ها با استفاده از الگوریتم حداکثر درست نمایی محدود شده (REML ) و نرم افزار آماری WOMBAT انجام شد. روند ژنتیکی و فنوتیپی به صورت تابعیت میانگین ارزش های ژنوتیپی و فنوتیپی صفات نسبت به سال گوساله‌زایی بدست آمد. وراثت‌پذیری برای صفات سن در اولین زایش (AFC)، اولین فاصله گوساله‌زایی (CI۱)، دومین فاصله گوساله‌زایی (CI۲)، طول روزهای خشک (DP)، تولید شیر (MILK۳۰۵) و تولید چربی (FAT۳۰۵) به ترتیب ۰۲/۰± ۰۷/۰،۰۱/۰± ۰۳/۰، و۰۲/۰± ۰۶/۰ ،۰۱/۰± ۰۴/۰،۰۱/۰± ۳۱/۰ و۰۲/۰± ۱۸/۰ برآورد شد. همبستگی ژنتیکی صفت تولید شیر و تولید چربی شیر با سن در اولین زایش به ترتیب ۳۸/۰ - و ۳۹/۰- اولین فاصله گوساله زایی ۸۹/۰ و ۸۲/۰، دومین فاصله گوساله زایی ۵۵/۰ و ۵۲/۰ و طول روزهای خشک ۰۲/۰ و ۰۴/۰ بود. ضرایب رگرسیون روند ژنتیکی برای تولید شیر و تولید چربی به ترتیب ۵/۲±۶۸/۸، ۰۷/۰±۱۱/۰ کیلوگرم به ازای هر سال و برای طول روزهای خشک، سن در اولین زایش ، فاصله گوساله‌زایی اول و دوم به ترتیب ۰۰۱/۰±۰۱/۰، ۱۵/۰±۲۳/۰-، ۰۴/۰±۱۳/۰ و ۰۶/۰±۱/۰روز به ازای هر سال بود و ضریب رگرسیون فنوتیپی برای صفات فوق به ترتیب ۱۴/۱۲±۵۱/۱۴۷، ۳۶/۰±۷۱/۶ کیلوگرم به ازای هر سال و ۰۱/۰±۱/۰-، ۲/۲±۸۵/۵-، ۰۶/۰±۷/۰ و۹/۰±۲۹/۱ روز به ازای هر سال برآورد شد.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154