نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: مطالعه چندشکلی اگزون۲ ژن GOLA-DRB۳ در بز ندوشن با استفاده از روش PCR-RFLPDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11302

چکیده
.
این پژوهش به منظور بررسی چند شکلی ژن GOLA-DRB۳ با استفاده از PCR-RFLP در بز ندوشن صورت گرفت. در این طرح، از ۱۰۰ بز به صورت تصادفی خونگیری شد. سپس DNA نمونه های خون دام ها با استفاده از کیت DIAtom DNA pr استخراج گردید. برای تعیین کمیت و کیفیت آن از ژل آگارز یک درصد و اسپکتروفتومتر استفاده شد. ناحیه اگزون ۲ جایگاه GOLA-DRB۳ به طول bp۲۸۵ با روش Heminested-PCR در دو مرحله تکثیر و محصولات PCR توسط آنزیم Taq برش داده شدند. محصولات هضم شده توسط الکتروفورز با ژل اکریل آمید۱۰% یا ۲% و رنگ آمیزی اتیدیوم بروماید آشکار گردید. نتایج هضم محصولات PCR با آنزیم TaqI شامل دو قطعه bp۱۶۳ و bp ۱۲۲ (الگوی هضمی T) یا قطعه هضم نشده bp ۲۸۵ (الگوی هضمی t) بود. جمعیت از لحاظ ژن GOLA-DRB۳ انحراف از تعادل هاردی- واینبرگ را نشان نداد (p>۰.۰۵). شاخص شانون، شاخص نیی، هتروزایگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب ۶۸/۰، ۴۹/۰، ۵۵/۰ و ۴۹/۰ محاسبه گردید. با توجه به نتایج حاصله کارایی نشانگر GOLA-DBR۳ جهت تعیین تنوع ژنتیکی خوب است. با استفاده از نتایج این پژوهش و پژوهش های قبلی و با در دست داشتن رکوردها واطلاعات کمی جایگاه در این جمعیت، می توان شناسایی و تعیین محل جایگاه های موثر بر صفات کمی را انجام داد.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154