نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهیDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11301

چکیده
.
هدف از این تحقیق، بررسی تاثیر روش فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل دوره شیردهی بود. تعداد ۸ راس گاو هلشتاین شیرده با میانگین وزن ۷۱ ± ۵۷۲ کیلوگرم و روزهای شیر دهی ۱۰ ± ۴۵ روز در قالب یک طرح مربع لاتین ۴ × ۴ با چهار جیره در چهار دوره ۲۱ روزه تحت آزمایش قرار گرفت. جیره های آزمایشی حاصل ترکیب دو روش از فرآوری دانه جو (آسیاب کردن یا پلت کردن) و دو منبع چربی (پنبه دانه یا دانه کلزا) بود. مصرف نیتروژن تحت تاثیر روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که با جو آسیاب شده تغذیه شده بودند بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کرده بودند (۰۴/۰=P). نیتروژن ابقا شده تحت تاثیر اعمال تیمارها قرار نگرفت ولی فرآوری دانه جو دفع نیتروژن مدفوع را تحت تاثیر قرار داد و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند بطور معنی داری بالاتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند (۰۰۱/۰ = P). منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر درصد چربی و پروتئین شیر نداشت؛ ولی مقدار مواد جامد بدون چربی تحت تاثیر منبع چربی و روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده و دانه کلزا مصرف کردند بالاتر بود (۰۵/۰>P). تولید شیر تحت تاثیر روش فرآوری دانه جو قرار گرفت و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند مقدار شیر ۶۴/۰ تا ۹/۱کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند (۰۴/۰ = P). فرآوری دانه جو مصرف خوراک را تحت تاثیر قرار داد (۰۴/۰ = P) و در گاوهایی که جو آسیاب شده مصرف کردند مقدار ۱۵/۱ تا ۱۸/۲کیلوگرم در روز بیشتر از گاوهایی بود که جو پلت شده مصرف کردند. منبع چربی یا روش فرآوری دانه جو اثر معنی داری بر قابلیت هضم مواد مغذی و متابولیتهای خونی نداشت. نتایج حاصل از این مطالعه نشان می دهد که فرآوری دانه جو و نوع منبع چربی می تواند عملکرد گاوهای شیرده را تحت تاثیر قرار دهد و فرآوری دانه جو در مقایسه با منبع چربی تاثیر بیشتری بر عملکرد گاوهای شیری داشت.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154