نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروارDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11299

چکیده
به منظور بررسی اثر نوع و سطوح مختلف علوفه در جیره ی آغازین بر خصوصیات مرفولوژیکی و تمایز سلولی دستگاه گوارش، متابولیت های خون و عملکرد بره های بلوچی، آزمایشی با استفاده از ۳۵ راس بره ی نژاد بلوچی با سن ۳ هفتگی در دو مرحله ی آغازین (۳ تا ۹ هفتگی) و پروار (۹ تا ۲۲ هفتگی) انجام شد. پنج تیمار آزمایشی شامل تیمار ۱: جیره ی آغازین فاقد علوفه (تیمار شاهد)، تیمار ۲: جیره ی آغازین حاوی ۵/۷ درصد یونجه، تیمار ۳: جیره ی آغازین حاوی ۱۵ درصد یونجه، تیمار ۴: جیره ی آغازین حاوی ۵/۷ درصد کاه گندم و تیمار ۵: جیره ی آغازین حاوی ۱۵ درصد کاه گندم بود. افزودن هر دو علوفه باعث افزایش معنی داری در توان سایشی، میانگین هندسی اندازه قطعات جیره، فیبر مؤثر فیزیکی، نیتروژن اوره ای خون و وزن و ظرفیت معده و همچنین سبب کاهش معنی داری در غلظت بتاهیدروکسی بوتیرات و مصرف خوراک و افزایش ضریب تبدیل در دوره ی آغازین شد. ضخامت لایه ی کراتینه و لایه ی ماهیچه ای تحت تاثیر افزودن علوفه ها قرارگرفت به گونه ای که نازک ترین لایه ی کراتینه و ضخیم-ترین لایه ی ماهیچه ای در تیمار۳ در مقایسه با سایر تیمارها مشاهده گردید. بیشترین وزن معده و شکمبه در تیمار ۵ (۱۵ درصد کاه گندم) و کمترین آن در تیمار ۱ (فاقد علوفه) مشاهده شد. همچنین بیشترین ظرفیت معده و شیردان به ترتیب در تیمارهای ۵ و ۱ مشاهده گردید. افزودن علوفه تاثیر معنی داری بر مقدار خوراک مصرفی و نیز ضریب تبدیل غذایی و غلظت گلوکز و نیتروژن اوره ای خون در دوره ی پروار نداشت هر چند که مقدار خوراک مصرفی در تیمار ۵ نسبت به سایر تیمارها کاهش نشان داد. همچنین با افزودن دو نوع علوفه در جیره تفاوت معنی داری بر روی صفات مربوط به لاشه و وزن اندام های داخلی بدن در بین تیمارها مشاهده نگردید. با توجه به نتایج به دست آمده در این آزمایش، استفاده از ۱۵ درصد یونجه در جیره ی آغازین بره های بلوچی جهت رشد و توسعه ی فیزیکی بیشتر شکمبه پیشنهاد می شوددریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3470

بازدید: 683

تاریخ دریافت: 1390/11/11 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )