نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ مرغ‌های تخمگذارDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11298

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثر عصاره‌های گیاهی رازیانه و آویشن با و بدون کتان بر عملکرد و کیفیت تخم‌مرغ تولیدی مرغ‌های تخم‌گذار نژاد لگهورن سفید آمیخته‌ی تجاری (های – لاین W۳۶)در سن ۲۶ هفتگی انجام شد. آزمایش در قالب ‌یک طرح کاملاً تصادفی با۲۰۰ مرغ در ۵ تیمار و ۵ تکرارو ۸ قطعه مرغ تخم‌گذار در هر تکرار به مدت ۱۲ هفته اجرا شد. جیره‌ها از نظر انرژی و پروتئین‌ یکسان و بر اساس احتیاجات غذاییNRC ۱۹۹۴ ولی متفاوت از نظر عصاره‌های گیاهی تنظیم شدند. عصاره‌ی الکلی گیاهان رازیانه و آویشن به مقدار ۴۰ میلی لیتر در کیلوگرم خوراک استفاده شد. نتایج این تحقیق نشان داد که اثر تیمارهای آزمایشی بر درصد تخم گذاری، وزن کل تخم‌مرغ تولیدی و ضریب تبدیل غذایی غیرمعنی دار و بر میانگین وزن نخم مرغ و نیز کل خوراک مصرفی در کل دوره معنی‌دار بود (Pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 8294

بازدید: 737

تاریخ دریافت: 1390/11/11 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )