نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تاثیر ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی در مرغ های تخمگذارDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11297

چکیده
مطالعه فوق جهت بررسی اثرات ویتامین C بر عملکرد، خصوصیات تخم مرغ و برخی از فراسنجه های خونی (گلوکز، کلسیم و اسید اوریک) مرغ های تخمگذار تحت شرایط پرورشی طبیعی انجام گرفت. ۱۹۲ قطعه مرغ لگهورن سفید در سن ۲۴ هفتگی در قالب طرح کاملاً تصادفی با چهار تیمار (صفر، ۲۵۰، ۵۰۰ و ۷۵۰ میلی گرم ویتامین C در هر کیلوگرم جیره) و چهار تکرار بمدت ۱۰۵ روز مورد استفاده قرار گرفتند. اگر چه مصرف غذا، ضریب تبدیل غذایی و درصد تولید تخم مرغ بین همه تیمارها مشابه بودند ولی وزن نهایی مرغ های تخمگذار با مصرف ۲۵۰ و ۷۵۰ میلی گرم ویتامین C افزایش معنی داری نشان داد (۰۱/۰Pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4876

بازدید: 754

تاریخ دریافت: 1390/11/11 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )