نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: بررسی اثر سطوح مختلف اسید آمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در مراحل مختلف تولیدDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11296

چکیده
به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف اسیدآمینه متیونین بر عملکرد مرغان بومی استان خراسان، آزمایشی با استفاده از ۳۰۰ قطعه مرغ بومی ایستگاه مرغ بومی خراسان در قالب طرح‌های کاملاً تصادفی با۶ تیمار آزمایشی، ۵ تکرار و ۱۰ مرغ در هر تکرار از سن ۲۶ الی ۵۲ هفتگی اجرا شد. ۶ تیمار بدین شرح بود که تیمار اول (شاهد) اسیدآمینه متیونین را به میزان ۲۲/۰ درصد از جیره پایه دریافت نمود و در سایر تیمارها سطح اسید آمینه متیونین به میزان ۱/۰ درصد در هر تیمار و به ترتیب افزایش یافت به نحوی که مرغان شش سطح متفاوت متیونین (۲۲/۰ ،۳۲/۰ ،۴۲/۰ ،۵۲/۰ ، ۶۲/۰و۷۲/۰ درصد) را دریافت نمودند. نتایج نشان داد که افزایش سطوح اسیدآمینه متیونین از ۲۶ الی ۵۲ هفتگی باعث افزایش وزن تخم‌مرغ‌های تولیدی گردید. اثر متیونین بر درصد تولید معنی دار بود اما میان گروه شاهد و گروههای دریافت کننده سطوح بالای مکمل متیونین تفاوتی مشاهده نشد. سطوح بالای متیونین منجر به کاهش مصرف خوراک در ۲۶ الی ۵۲ هفتگی شد. به لحاظ افزایش وزن تخم‌مرغهای تولیدی، ضریب تبدیل غذایی در گروههای دریافت کننده سطوح بالای متیونین (۵۲/۰، ۶۲/۰ و۷۲/۰ درصد) با کاهش معنی‌دار در طول دوره مواجه گردید. سطوح اسیدآمینه متیونین بر درصد وزنی پوسته، سفیده، زرده و وزن مخصوص تخم‌مرغ‌های تولیدی اثر معنی‌داری نداشت. بطور کلی نتایج این بررسی نشان داد که سطوح افزایشی اسیدآمینه متیونین باعث افزایش وزن تخم‌مرغ تولیدی و بهبود ضریب تبدیل غذایی در مرغان بومی می‌شود و افزایش وزن تخم مرغ در سطح ۶۲/۰ درصد اسید آمینه متیونین در مرغان بومی در طی این آزمایش مشاهده گردیددریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 4916

بازدید: 735

تاریخ دریافت: 1390/11/11 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )