نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۳ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تاثیر برنامه های نوری متفاوت بر شاخص های عملکرد، ویژگی های لاشه و هزینه تولید در جوجه های گوشتی سویه آرینDOI: 10.22067/ijasr.v3i3.11295

چکیده
نور یکی از عوامل محیطی بسیار تاثیر گذار بر عملکرد طیور است که اغلب بویژه در پرورش جوجه های گوشتی مورد کم توجهی قرار می گیرد. علیرغم گذشت چند دهه از توسعه مرغ لاین گوشتی در کشور (آرین)، تاکنون برنامه نوری مناسب برای جوجه های گوشتی تجاری این سویه تدوین نشده است. لذا در این آزمایش با استفاده از طرح کاملا تصادفی تاثیر چهار برنامه نوری در هشت تکرار شامل: ۱- نور دایم (متداول) ۲- کاهش- افزایش ناگهانی ۳- کاهش- افزایش تدریجی و ۴- متناوب (۱ ساعت روشنایی:۳ ساعت تاریکی) بر عملکرد ۳۲۰ قطعه جوجه گوشتی (آمیخته تجاری آرین ۳۸۶) در طول ۶ هفته بررسی شد. در طول آزمایش خوراک مصرفی، وزن بدن و ضریب تبدیل غذایی، درصد تلفات و شاخص کارایی تولید تعیین شد. در پایان آزمایش ویژگی های لاشه پرندگان تعیین و با یکدیگر مقایسه شد. در سن ۶ هفتگی اختلاف معنی داری از نظر خوراک مصرفی و وزن نهایی جوجه ها در برنامه های نوری مختلف وجود نداشت (۰۵/۰P). میزان تلفات در گروه افزایش تدریجی به طور معنی داری پایین تر از سایر گروه ها بود (۰۵/۰>P). شاخص کارایی تولید نیز در گروه متناوب بالاتر از سایر گروه ها بود (۰۵/۰>P). همچنین میزان سود اقتصادی در گروه متناوب نسبت به سایر گروه ها بالاتر بود. ویژگی های لاشه تحت تاثیر برنامه های نوری قرار نگرفت (۰۵/۰دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 12817

بازدید: 703

تاریخ دریافت: 1390/11/11 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/18

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )