نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تخمین پارامترها و روند ژنتیکی برای صفت نمره سلول های بدنی در گاوهای هلشتاین ایران با استفاده از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفیDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11077

چکیده
داده های مورد استفاده در این تحقیق، شامل ۱۰۱۱۴۷ رکورد روز آزمون مربوط به شمارش سلول های بدنی متعلق به ۱۳۹۷۷ رأس گاو هلشتاین شکم اول در ۱۸۳ گله بود که طی سال های ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۵ زایش داشتند. برای تحلیل ژنتیکی ارقام، از یک مدل روز آزمون با تابعیت تصادفی استفاده شد. شمارش سلول های بدنی از طریق تبدیل لگاریتمی (در مبنای عدد نپری، ۷۱۸۲۸/۲) به نمره سلول های بدنی تبدیل گردید. در مدل روز آزمون، اثر ثابت گروه همزمان استان – گله – سال - فصل تولید، و متغیرهای کمکی سن گاو در هنگام رکوردگیری (خطی و درجه دوم) و درصد ژن هلشتاین (خطی و درجه دوم) گنجانده شدند. تابع چند جمله ای متعامد لژاندر با مرتبه برازش سوم برای در نظر گرفتن مرحله شیردهی و همچنین تنوع ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی رکوردهای نمره سلول های بدنی هر گاو در نظر گرفته شد. اجزای واریانس (کواریانس) ژنتیکی و محیطی، توسط روش حداکثر درستنمائی محدود شده برآورد شدند. وراثت پذیری نمره سلول های بدنی بطور کلی کمتر از ۱۰ درصد در کل ماه های شیردهی بود. پائین ترین و بالاترین مقادیر وراثت پذیری به ترتیب در ماه های دوم (۰۳/۰) و دهم (۰۶۸/۰) بدست آمد. هنگامی که فاصله بین ماه های شیردهی زیاد شد همبستگی های ژنتیکی افزایشی و محیط دائمی کاهش یافت. روند ژنتیکی با استفاده از تابعیت خطی میانگین ارزش اصلاحی از سال زایش برآورد شد. روند ژنتیکی معنی دار آماری برای نمره سلول های بدنی وجود نداشت.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7780

بازدید: 645

تاریخ دریافت: 1390/10/25 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )