نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: بررسی تنوع ژنتیکی جایگاه ژن DGAT۱ و میزان ارتباط آن با تولید شیر در جمعیت گاو های هلشتاین ایرانDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11076

چکیده
در سال های اخیر در طرح های نقشه یابی QTL مشخص شده است که یک ژن کاندید بالقوه (DGAT۱) در انتهای سانترومری کروموزوم شماره ۱۴ برای درصد چربی و تولید شیر وجود دارد. ژنDGAT۱ با کد کردن آنزیم دی آسیل گلیسرول اسیل ترانسفراز (DGAT) نقش اصلی را در سنتز تری گلیسیرید و چربی شیر دارد. ایجاد یک جهش تک نوکلئوتیدی باعث تبدیل گوانین به آدنین در مولکول DNA ، و منجر به جایگزینی آلانین به جای لیزین در آنزیم DGAT می‏گردد. وجود این جهش اثر زیادی روی تولید و ترکیب شیر دارد. در این پژوهش ۳۹۸ نمونه خون از گاوهای هلشتاین استانهای تهران و اصفهان جمع آوری گردید، سپس استخراج DNA با استفاده از روش نمکی انجام پذیرفت. با انجام واکنش PCR یک قطعه ۴۱۱ جفت بازی از اگزون شماره ۸ این ژن تکثیر گردید. تعیین ژنوتیپ جمعیت با استفاده از تکنیک PCR-RFLP انجام شد. بر اساس نحوه برش آنزیم CfrI سه نوع ژنوتیپ KK ،KA ،AA مورد انتظار بود که، افراد KK تیپ وحشی هستند. افراد KA دارای یک آلل جهش یافته (A) و افرادAA دارای دو آلل جهش یافته هستند. نتایج این تحقیق نشان داد که ۳۶ فرد دارای ژنوتیپ KK ، ۲۲۶ فرد دارای ژنوتیپ KA و ۱۳۶ فرد دارای ژنوتیپ AA می باشند. بنابراین فراوانی آلل K برابر۳۷/۰ و فراوانی آلل A برابر با ۶۳/۰ برآورد گردید. همچنین میزان اثر این ژن روی تولید شیر ۳۰۵ روز در سطح۱/۰ درصد معنی دار بدست آمددریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 7917

بازدید: 614

تاریخ دریافت: 1390/10/25 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )