نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی در گاوهای هلشتاینDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11075

چکیده
هدف اصلی این تحقیق برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولید شیر و چربی شیر با استفاده از مدل دام تک صفته، چندصفته و تکرارپذیری بر روی رکوردهای ۳۰۵ روز سه دوره نخست شیردهی بود. همچنین این پارامترها برای صفت تولید شیر با استفاده از مدل رگرسیون تصادفی بر روی رکوردهای روزآزمون دوره اول نیز برآورد شد. داده ها مربوط به رکوردهای ۱۷۰۵۵گاو ده گله گاو شیری هلشتاین استان خراسان رضوی در طی سال های ۱۳۷۵ تا ۱۳۸۶ می باشد. بیشترین وراثت پذیری صفات تولید شیر و چربی در دوره اول شیردهی مشاهده شد. همبستگی ژنتیکی و فنوتیپی بالایی بین تولید شیر و چربی در دوره های مختلف وجود داشت. همبستگی بین دوره های غیرمتوالی با افزایش فاصله بین دوره ها، کاهش پیدا کرد. مدل رگرسیون تصادفی تک صفته برای تخمین مؤلفه های کواریانس روزآزمون تولید شیر اولین دوره شیردهی استفاده شد و پارامترهای ژنتیکی در طول دوره برآورد گردید. واریانس فنوتیپی صفت تولید شیر در طول دوره ثابت نبود و در شروع و پایان دوره بیشتر بود. حداکثر واریانس باقی مانده در ابتدای دوره تخمین زده شد. حداقل و حداکثر واریانس ژنتیکی افزایشی در ابتدا و ماه هشتم دوره برآورد گردید و برآورد وراثت پذیری در ابتدای دوره از همه کمتر بود (۰۷/۰) و تا ماه هشتم دوره افزایش پیدا کرد (۲۸/۰).Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154