نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: برآورد پارامترهای ژنتیکی صفات تولیدی گاوهای هلشتاین استان خراسان رضویDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11074

چکیده
رکوردهای تولید شیر وچربی ۲۸ گله گاو هلشتاین خراسان رضوی مربوط به سالهای ۱۳۸۷-۱۳۶۸ مورد بررسی قرار گرفت. صفات مورد مطالعه تولید شیر وچربی ۳۰۵ روز و دو بار دوشش دوره شیردهی اول تا سوم بود. اثرات ثابت گله، سال زایش، فصل زایش و سن زایش (تابعیت درجه دوم) بر تولید شیر وچربی دوره شیردهی اول تا سوم، تولیدات هرسه دوره ( تکراررکورد) و اثر دوره خشکی شیردهی قبلی (تابعیت درجه دوم) بر تولیدات دوره شیردهی دوم وسوم معنی دار بود (۰۱/۰>p). برآورد مولفه های کو (واریانس) با روش حداکثردرست نمائی محدود شده (REML) با نرم افزار Wombat انجام گرفت. وراثت پذیری دوره شیردهی اول تا سوم (مدل تک صفته) برای صفت تولید شیر به ترتیب ۲۷/۰، ۱۹/۰ و۱۳/۰ و برای تولید چربی به ترتیب ۱۸/۰، ۱۵/۰ و ۱۴/۰ بود. وراثت پذیری تولید شیر وچربی (مدل تکرار پذیری) ۲۱/۰ و ۱۵/۰ و تکرارپذیری این صفات ۴۶/۰ و ۳۵/۰ برآورد شد. همبستگی های ژنتیکی، فنوتیپی و محیطی بین مقدار شیر و مقدار چربی ۸۴/۰، ۷۹/۰ و ۷۸/۰ بود.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154