نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، رفتار جویدن و عملکرد گاوهای شیرده هلشتاین در اوایل شیردهیDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11068

چکیده
از هشت رأس گاو هلشتاین با میانگین روزهای شیردهی ۱۰±۶۰ در قالب یک طرح چرخشی ۴×۴ طی چهار دوره ۲۱ روزه به منظور بررسی اثرات اندازه ذرات علوفه یونجه و مکمل روغن سویا در جیره بر مصرف خوراک، قابلیّت هضم، فعّالیّت جویدن، تولید و ترکیبات شیر استفاده شد. تیمارهای آزمایشی شامل: ۱) جیره بدون روغن سویا با یونجه بلند، ۲) جیره حاوی ۴ درصد روغن سویا و یونجه بلند، ۳) جیره بدون روغن سویا با پودر یونجه و ۴) جیره حاوی ۴ درصد روغن سویا و پودر یونجه بود، به صورت کاملاً مخلوط به ترتیب حاوی۲۰،۲۰ و۶۰ درصد ذرت سیلویی، علوفه یونجه و کنسانتره تغذیه شد. مکمل روغن تأثیری بر ماده خشک مصرفی نداشت، اما قابلیّت هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، چربی خام و خاکستر را کاهش و قابلیّت هضم پروتئین خام را افزایش داد. با کاهش اندازه ذرات علوفه، مصرف ماده خشک و ماده آلی افزایش و قابلیّت هضم ماده خشک، ماده آلی، الیاف نامحلول در شوینده خنثی و اسیدی، چربی خام و خاکستر کاهش یافت. کاهش اندازه ذرات و مکمل سازی روغن، زمان نشخوار و کل فعّالیّت جویدن را کاهش داد. با افزودن روغن به پودر یونجه یک اثر همکوشی بر کاهش زمان مصرف خوراک، نشخوار و کل فعّالیّت جویدن مشاهده شد. غلظت نیتروژن آمونیاکی شکمبه با کاهش اندازه ذرات علوفه و افزودن روغن کاهش یافت. کاهش اندازه ذرات سبب افزایش نرخ عبور و کاهش میانگین زمان ماندگاری شکمبه ای گردید، اما تحت تأثیر مکمل روغن قرار نگرفت. مکمل روغن تولید شیر را افزایش و درصد چربی و پروتئین آن را کاهش داد. با کاهش اندازه ذرات، تولید شیر فقط در تیمارهای حاوی مکمل روغن افزایش یافت، اما به طور کلی درصد چربی و پروتئین شیر تحت تأثیر اندازه ذرات قرار نگرفت. مکمل سازی روغن در جیره نه تنها سبب افزایش چربی شیر نشد، بلکه سبب کاهش معنی-دار هضم الیاف نامحلول در شوینده خنثی و چربی شیر گردیدFatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154