نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تأثیر سطوح مختلف سویای اکسترود شده و آنزیم آویزایم بر عملکرد جوجه‌های گوشتی



DOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11011

چکیده
به منظور بررسی اثر جایگزینی سطوح مختلف دانه سویای اکسترود شده همراه با آنزیم آویزایم و بدون آن از تعداد ۴۸۰ قطعه جوجه گوشتی سویه تجاری راس استفاده شد. آزمایش در قالب یک طرح کاملا تصادفی بصورت فاکتوریل (۲ ۴) در ۵ تکرار در یک دوره ۳۶-۰ روزگی با ۸ جیره غذایی انجام شد. دانه سویا فرآوری شده در دمای ۱۵۵ درجه سانتیگراد توسط دستگاه اکسترودر عمل آوری شد. تیمارها شامل ۴ سطح جایگزینی دانه سویای پرچرب اکسترودشده (صفر، ۵، ۱۰ و ۱۵درصد) و دو سطح آنزیم آویزایم (صفر و۵۰۰ گرم در تن خوراک) بود. استفاده از دانه سویای پرچرب اکسترود شده و آنزیم آویزایم، بطور معنی داری باعث افزایش رشد، کاهش مصرف خوراک و بهبود ضریب تبدیل (۰۵/۰>P) در جوجه های گوشتی شد.‌ فراسنجه‌های خونی شامل کلسترول و تری گلیسرید خون، وزن کبد و قلب تحت تاثیر سطوح مختلف دانه سویای پرچرب عمل آوری شده و آنزیم قرار نگرفتند.



دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6853

بازدید: 724

تاریخ دریافت: 1390/10/20 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )