نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۲ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر مکمل آنزیمی بر انرژی قابل متابولیسم ذرت، گندم و تریتیکاله با استفاده از روش های جمع آوری کل مدفوع و نشانگر در جوجه های گوشتیDOI: 10.22067/ijasr.v3i2.11009

چکیده
این مطالعه با استفاده از ۱۲۰ قطعه جوجه گوشتی نر در سن ۲۳-۲۰ روزگی به منظور بررسی اثر مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز بر میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله در جوجه های گوشتی و مقایسه دو روش جمع آوری کل مدفوع و یا استفاده از نشانگر در جیره و مدفوع انجام شد. میزان انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت ذرت، گندم و تریتیکاله به ترتیب ۹۰± ۳۴۸۰، ۶۱± ۳۲۶۳ و ۵۴± ۳۲۶۰ کیلوکالری در کیلوگرم ماده خشک بدست آمد. افزودن مکمل آنزیمی زایلاناز-بتاگلوکاناز باعث افزایش معنی دار (۰۵/۰Pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 3168

بازدید: 690

تاریخ دریافت: 1390/10/20 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/11/10

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )