نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستارDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10591

چکیده
این پژوهش به منظور بررسی اثرات تغذیه پروتئین سویا و متیونین بصورت اسید آمینه مکمل بر تغییرات فراسنجه‌های سرمی موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار انجام شد. بدین منظور تعداد ۳۲ سر موش صحرایی نر و ماده (۱۶ نر و ۱۶ ماده) با متوسط وزن اولیه به ترتیب ۳/۶ ± ۳/۱۱۶ و ۸/۶± ۸/۱۱۵ گرم در سن دو ماهگی به مدت ۸ هفته با جیره‌های یکنواخت به لحاظ انرژی و پروتئین تغذیه شدند. جیره‌های آزمایشی شامل پروتئین سویا (۲۸ درصد)، کازئین (۲۰ درصد)، پروتئین سویا با مکمل متیونین (۳/۰ درصد) و جیره حاوی نسبت یک به یک پروتئین سویا و کازئین بود. تیمارها بطور تصادفی و در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی در اختیار حیوانات قرار گرفت (۴ نر و ۴ ماده در هر تیمار). موشهای صحرایی تغذیه شده با جیره سویا-متیونین بیشترین افزایش وزن را نشان دادند. غلظت تری‌گلیسرید سرم خون در ماده‌ها در مقایسه با نرها بیشتر بود و حیوانات تغذیه شده با کازئین، کلسترول خون بالاتری نسبت به گروه سویا-متیونین و سویا-کازئین داشتند. جیره‌های آزمایشی بر LDL کلسترول اثر معنی‌داری نداشت اما غلظت LDL در ماده‌ها کمتر از نرها بود (به ترتیب۶/۴۵ و ۶۴/۵۱ میلی‌گرم در دسی لیتر). در مجموع پاسخ‌های متابولیکی به جیره‌های آزمایشی نشان داد که تغذیه پروتئین سویا بصورت همراه با کازئین یا متیونین در مقایسه با جیره حاوی کازئین، سبب کاهش کلسترول خون در موشهای صحرایی نر و ماده می‌شود.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5172

بازدید: 763

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )