نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: ارزیابی ارتباط چند شکلی جایگاه های ژنی کالپین۳ و گیرنده آندروژنیβ۳ با ارزش ارثی برآورد‌شده صفات رشد در گوسفند بلوچیDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10586

چکیده
برای ارزیابی چندشکلی جایگاه های ژنی کالپین۳ و گیرنده آندروژنی β۳ و بررسی ارتباط آن با ارزش ارثی صفات رشد در گوسفند بلوچی این مطالعه انجام شد. داده های فنوتیپی مربوط به صفات رشد ۱۰۲ گوسفند بلوچی خالص استفاده گردید. اثرات مربوط به تفاوت های ژنی کالپین۳ و گیرنده آندروژنی β۳ روی صفات رشد مورد آزمون قرار گرفت. در جمعیت مورد آزمایش با استفاده از روش PCR–SSCP سه الگوی ژنوتیپی مختلف (AA، AB و BB) برای ژن کالپین۳ شناسایی گردید، در حالیکه برای جایگاه ژنی گیرنده آندروژنی β۳، چندشکلی مشاهده نشد. در تجزیه واریانس ژنوتیپ های کالپین۳ و ارزش ارثی برآورد شده به ترتیب به عنوان عوامل مستقل و وابسته در نظر گرفته شد. ژنوتیپ های کالپین۳ با ارزش های ارثی برآورد شده افزایشی برای وزن تولد ارتباط معنی داری داشتند (۰۵/۰Pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5047

بازدید: 727

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )