نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: توصیف ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از نشانگرهای ریزماهوارهDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10584

چکیده
در این تحقیق، تنوع ژنتیکی دو جمعیت اسب ترکمن ایرانی مناطق ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان با استفاده از پنج نشانگر ریزماهواره‌ برای مقایسه سطوح چند شکلی و درک روابط بین آنها مورد بررسی قرار گرفت. تمام جایگاه‌ها در دو جمعیت از تعادل هاردی- واینبرگ انحراف معنی داری را نشان دادند. متوسط تعداد آلل در جمعیت ترکمن صحرا و ترکمن جرگلان به ترتیب ۴ و ۶/۳ آلل بوده و از ۳ آلل در جایگاه HMS۱ مربوط به جمعیت ترکمن جرگلان تا ۶ آلل در جایگاه ASB۲ مربوط به جمعیت ترکمن صحرا متغیر بود. جایگاه AHT۴ در دو جمعیت فاقد چند شکلی بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده و مورد انتظار به ترتیب ۳۶۶/۰ و ۶۶۸/۰ در جمعیت ترکمن جرگلان و ۳۱۶/۰ و ۶۸۵/۰ در جمعیت ترکمن صحرا بود. میانگین هتروزیگوسیتی مشاهده شده کمتر از هتروزیگوسیتی مورد انتظار در دو جمعیت موید همخونی بالای ناشی از آمیزش های کنترل نشده می باشد. فاصله ژنتیکی Nei بسیار کم (۰۶۴۷/۰) برآورد شده بین دو جمعیت‎ می تواند به دلیل بنیان ژنتیکی مشترک و منشاء نژادی یکسان آنها و همچنین جریان ژنی موجود بین دو منطقه راز و ترکمن صحرا باشد.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 6126

بازدید: 697

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )