نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تاثیر سطوح مختلف پنبه دانه سالم بر عملکرد، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک بره های نر پرواری عربیDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10583

چکیده
تعداد ۳۶ راس بره نر عربی در قالب یک طرح کاملا تصادفی با ۴ جیره غذایی حاوی سطوح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد پنبه دانه به مدت ۷۰ روز پروار شدند. افزایش وزن روزانه، خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، بازده لاشه و شکل شناسی پرزهای روده کوچک آن ها مورد اندازه گیری و بررسی قرار گرفت. جیره‌ها از نظر انرژصفر،ی قابل متابولیسم و پروتئین قابل متابولیسم مشابه بودند. ضریب تبدیل خوراک در تغذیه با سطوح ۵، ۱۰ و ۱۵ درصد پنبه دانه در مقایسه با گروه شاهد بطور معنی داری کاهش یافت ( به ترتیب ۰۶/۶، ۲۸/۵ و ۳۹/۵ در مقابل ۳۹/۶). علاوه براین میانگین افزایش وزن روزانه بطور معنی داری با تغذیه پنبه دانه افزایش یافت (۰۵/۰pدریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 5881

بازدید: 838

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )