نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: اثرات افزایش سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش با استفاده از پودر ضایعات کشتارگاهی طیور بر توان تولیدی و سلامت گاوهای شیری هلشتاینDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10582

چکیده
هدف از این پژوهش، مقایسه اثرات دو سطح پروتئین خام جیره با استفاده از تغذیه پودر ضایعات کشتارگاهی طیور در اواخر دوره آبستنی۵ بر توان تولیدی، متابولیت‌های خون، شاخص‌های تولید مثلی و ترکیب آغوز گاوهای هلشتاین بود. لذا ۱۶ رأس گاو دو و چند بار زایش کرده که در ۶±۲۶ روز پیش از زایش بودند، در این آزمایش استفاده شد. وزن بدن گاوها در شروع آزمایش ۱۱۷±۷۶۶ کیلوگرم و نمره وضعیت بدنی در شروع آزمایش ۵/۰±۵۶/۳ بود. دو جیره آزمایشی در این تحقیق با ۱۴ و ۱۶ درصد پروتئین خام استفاده شد. تولید شیر، پروتئین، لاکتوز، چربی و کل مواد جامد بدون چربی تحت تاثیر سطح پروتئین خام جیره قرار نگرفت. تولید آغوز اولین دوشش، ترکیبات آغوز (چربی، پروتئین و کل مواد جامد)، متابولیت‌های خون (کلسیم، گلوکز، پروتئین تام، نیتروژن اوره ای، آلبومین و گلوبولین)، و برخی از شاخص‌های تولید مثلی (طول آبستنی، روزهای باز، فاصله نخستین سرویس تا آبستنی، تعداد سرویس به ازای هر آبستنی، نرخ آبستنی با اولین سرویس و نرخ آبستنی در ۱۲۰ روز اول شیردهی)، و وقوع بیماری‌های متابولیکی به وسیله سطح پروتئین خام جیره پیش از زایش تحت تأثیر قرار نگرفت. هیچ اختلاف معنی داری در تغیرات وزن بدن و نمره وضعیت بدنی در گاوهای دریافت کننده دو جیره متفاوت، مشاهده نشد. غلظت نیتروژن اوره ای خون طی دوره پیش از زایش در گاوهای تغذیه شده با افزایش درصد پروتئین خام به طور معنی داری افزایش یافت. مقدار کلسترول سرم در طول دوره پیش از زایش و دوره پس از زایش با افزایش پروتئین جیره کاهش معنی داری نشان داد. در کل گرچه چربی آغوز به طور عددی در تیمار دو کاهش یافت و سطح گلوکز پس از زایش با افزایش درصد پروتئین خام افزایش یافت، اما به نظر می‌رسدکه خورانیدن ۱۶ درصد در مقایسه با ۱۴ درصد پروتئین خام در مرحله پا به زا هیچ مزیت قابل توجهی نداشت. بنابراین خورانیدن سطح ۱۴ درصد پروتئین خام به گاوهای پابه زا توصیه می‌شود.دریافت نسخه XML

تمام متن: PDF
دانلود : 11813

بازدید: 756

تاریخ دریافت: 1390/09/21 , تاریخ پذیرش: , تاریخ انتشار: 1390/09/23

ایمیل این مقاله (نیازمند ورود )
ایمیل به نویسنده (نیازمند ورود )