نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما بر عملکرد، خصوصیات کیفی تخم مرغ و فراسنجه های خونی در مرغان تخم گذارDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10543

چکیده
آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۱۴۴ قطعه مرغ تخم گذار در سن ۲۶ هفته با سه تکرار ۱۲ قطعه ای به منظور ارزیابی تأثیر سطوح مختلف ضایعات خرما در جیره بر صفات کیفی تخم مرغ، کلسترول زرده و عملکرد آنها انجام شد. مرغان با جیره های حاوی مواد مغذی و انرژی یکسان و مقادیر صفر، ۵/۱ ، ۳ و ۵ درصد ضایعات خرما در سه دوره ۲۸ روزه تغذیه شدند. تخم مرغ ها به صورت روزانه جمع آوری و سه روز در هفته توزین و میانگین وزن هفتگی تعیین شد. به منظور مطالعه پارامترهای خونی در انتهای آزمایش از ورید بال خونگیری بعمل آمد. درصد تولید تخم مرغ، گرم تخم مرغ تولیدی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، مقدار خوراک مصرفی، شاخص تخم مرغ، شاخص ارتفاع زرده، شاخص رنگ زرده، و وزن زرده به عنوان درصدی از وزن تخم مرغ تحت تأثیر تیمارها قرار نگرفتند (P>۰.۰۵). میانگین وزن تخم مرغ بطور معنی داری در تیمار تغذیه شده با ۵ درصد خرما بالاتر بود (P۰.۰۵). سطح کلسترول پلاسما در تیمار تغذیه شده با ۵ درصد ضایعات خرما بطور معنی داری کاهش یافت (PFatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154