نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تأثیر خوراک پرتودهی‌ شده بر شاخص‌های عملکرد جوجه‌های گوشتیDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10541

چکیده
تحقیق حاضر به منظور تعیین امکان سنجی استفاده از پرتو گاما در جیره غذایی جوجه‌های گوشتی و بررسی صفات عملکردی ناشی از مصرف خوراک پرتودهی‌شده انجام شد. در این آزمایش تعداد ۲۵۶ قطعه جوجه گوشتی (نر و ماده) از سویه آرین مورد استفاده قرار گرفت. طول مدت انجام آزمایش ۴۲ روز بود. آزمایش در قالب طرح‌ کاملاً‌ تصادفی متعادل که تیمار مورد آزمایش، تأثیر جیره غذایی پرتودهی شده در ۴ دوز (شامل صفر، ۷/۶، ۷/۷ و ۷/۸ کیلوگری) و در چهار تکرار اجراء گردید. شاخص‌های اندازه‌گیری شده در این آزمایش شامل میزان مصرف خوراک، افزایش وزن، ضریب تبدیل خوراک و درصد ماندگاری بود. نتایج این آزمایش نشان داد که خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، بیشترین تأثیر را بر روی میزان افزایش وزن و میزان مصرف خوراک در کل دوره پرورش داشته‌اند و کمترین تاثیر خوراکهای پرتودهی‌شده در مقایسه با خوراک شاهد، مربوط به ضریب تبدیل غذایی در کل دوره پرورش بود. بهترین دوز پرتودهی بـدسـت آمده در این آزمایـش، دوز ۷/۷ کیلوگری بـود. مقایسه آماری تعداد تلفات نشان داد که گروههای تغذیه شده با خوراکهای پرتودهی شده و گروه شاهد در کل دوره پرورش، معنی‌دار نبود.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154