نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: تعیین انرژی قابل متابولیسم، کیفیت پروتئین و ترکیب شیمیایی پودر خون در جوجه‌های گوشتی و خروس‌های بالغ لگهورنDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10539

چکیده
این تحقیق شامل سه آزمایش برای بررسی ترکیب شیمایی، کیفیت پروتئین، انرژی قابل متابولیسم ظاهری و حقیقی چهار نمونه پودر خون بدست آمده از یک واحد تولیدی، در مدت ۲۰ روز نمونه گیری است. تمامی آزمایشات در قالب طرح کاملاً تصادفی انجام شد. نتایج آزمایش اول نشان داد که میانگین ترکیب شیمایی پودر خون شامل ماده خشک ۴۳/۸۸، پروتئین خام ۰۳/۷۷، عصاره اتری ۱۲/۱، خاکستر ۰۱/۵، کلسیم ۴۶/۰ و فسفر ۳۷/۰ درصد که پروتئین خام و ماده خشک نمونه‌ها در سطح ۵ درصد با داده‌های (۱۹)، NRC اختلاف معنی‌داری داشت. میانگین انرژی خام نمونه‌ها برابر با ۴۱۹۳ کیلوکالری بر کیلوگرم بدست آمد. معیار‌های کیفیت پروتئین شامل نسبت بازده پروتئین (PER) و نسبت ویژه پروتئین (NPR) در ۶ تیمار و ۴ تکرار اندازه‌گیری شد که هر تکرار شامل ۷ قطعه جوجه خروس سویه راس بود. نتایج بدست آمده نشان داد (PER) و (NPR) پودر خون به ترتیب بین ۳۸/۱ تا ۲۱/۱ و۴۱/۲ تا۱۸/۲ می‌باشد که با ارقام آن‌ها در تیمار پودر ماهی به طور معنی‌داری کمتر بود. در آزمایش دوم که بر روی خروس‌های بالغ لگهورن در ۹ تیمار و ۵ تکرارانجام شد انرژی قابل سوخت و ساز ظاهری پودر خون در سطوح جایگزینی ۵ و ۱۰ درصد در جیره پایه ذرت به روش جمع‌آوری کل فضولات تعیین شد. بطور کلی انرژی قابل متابولیسم ظاهری تصحیح شده برای ازت نمونه‌های پودر خون از ۲۵۰۴ تا ۲۵۷۳ کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد و بین نمونه‌های پودر خون در سطوح جایگزینی اختلاف معنی‌داری مشاهده نشد. در آزمایش سوم انرژی قابل سوخت و ساز حقیقی به روش تغذیه دقیق سیبالد تعیین شد. این آزمایش نیز بر روی خروس‌های بالغ لگهورن و در ۵ تیمار و ۶ تکرار انجام شد. میانگین انرژی قابل متابولیسم حقیقی تصحیح شده برای ازت پودر خون ۲۸۹۵ کیلوکالری در کیلوگرم بدست آمد که بین نمونه‌های پودر خون تفاوت معنی‌داری وجود نداشت.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154