نشریه های علمی انتشارات
اطلاعات شماره: جلد ۳ شماره ۱ سال ۱۳۹۰

عنوان مقاله: بررسی اثرات زئولیت (کلینوپتیلولیت) بر شاخص های عملکرد مرغ تخمگذار تجارتیDOI: 10.22067/ijasr.v3i1.10537

چکیده
این آزمایش به منظور بررسی اثرات زئولیت طبیعی (کلینوپتیلولیت) در تغذیه و تأثیر آن بر عملکرد مرغ های تخمگذار تجارتی انجام شد. در این تحقیق از ۲۸۸ قطعه مرغ تجارتی سویۀ های لاین W-۳۶ در سن ۵۰ هفتگی به مدت ۷۰ روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با ۶ تیمار و هر تیمار ۸ تکرار ۶ قطعه ای استفاده شد. تیمارهای مورد آزمایش شامل شش سطح زئولیت صفر (شاهد)، ۱، ۲، ۳، ۴ و ۵ درصد خوراک بود. جیره های غذایی از نظر انرژی و پروتئین یکسان بودند. شاخص های مورد مطالعه شامل مصرف خوراک روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری، وزن تخم مرغ، تعداد تخم‌مرغ‌های معیوب، کیفیت سفیده، کیفیت پوسته (ضخامت و درصد پوسته) و تغییرات وزن بدن مرغ‌های تخمگذار بود. نتایج آزمایش نشان داد که افزودن زئولیت به جیره غذایی اثر معنی داری بر خوراک مصرفی روزانه، ضریب تبدیل غذایی، درصد تخمگذاری و تخم مرغ‌های معیوب نداشت. افزودن زئولیت باعث افزایش معنی‌دار میانگین وزن تخم مرغ، کیفیت پوستۀ تخم مرغ و وزن بدن مرغ‌ها شد. زئولیت تأثیر منفی بر کیفیت داخلی تخم مرغ داشت به طوری که واحدها و تخم مرغ با افزایش سطح زئولیت کاهش یافت. به طور کلی با توجه به نتایج این آزمایش می توان گفت که استفاده از زئولیت میانگین وزن تخم مرغ و کیفیت پوسته تخم مرغ را بهبود بخشید، واحد هاو و افزایش وزن بدن مرغ ها را کاهش داد و بر سایر شاخص های اندازه‌گیری شده تأثیر معنی داری نداشت.Fatal error: Call to a member function getCount() on a non-object in /var/www/jm/cache/t_compile/%%38^38D^38D7420B%%article.tpl.php on line 154