نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1390 اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 4 شماره 4 سال 1391 مطالعه ویژگی‌های فیزیکی و شیمیایی پیت نیشکر عمل‌آوری شده با بخار آب و تعدادی از مواد الیافی و نقش آن‌ها در تغذیه نشخوارکنندگان عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 اثر سطوح مختلف برگ درخت عناب بر مصرف خوراک، متابولیتهای خون، تولید و ترکیبات شیر بزهای کرکی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تاثیر آفت کش ارگانوفسفره فوزالون (phosalone) همراه با مقادیر مختلف بنتونیت بر فراسنجه‌های تخمیر پذیری یک جیره کاملاً مخلوط شده در شرایط آزمایشگاهی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 تعیین ارزش غذایی کاه گندم عمل آوری شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاک با استفاده از روشهای تولید گاز و کیسه های نایلونی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 تأثیر تغذیه‌ای روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای به روش آزمایشگاهی عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل عباسعلی ناصریان چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری عباسعلی ناصریان چکیده
1 - 23 (23)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد