نشریه های علمی انتشارات

شماره منتشرشده عنوان مقاله ارسال کننده چکیده
جلد 1 شماره 2 سال 1388 بررسی تزریق شیردانی نشاسته یا روغن تخم پنبه با کازئین بر عملکرد شیردهی بزهای سانن رضا ولی زاده چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 اثر تزریق شیردانی روغن تخم پنبه یا گلوکز بر تولید و ترکیب شیر بزهای شیرده سانن رضا ولی زاده چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تعیین ترکیب شیمیایی، تولید گاز و قابلیت هضم فرآورده فرعی پسته در شرایط آزمایشگاه رضا ولی زاده چکیده
جلد 2 شماره 1 سال 1389 تأثیر استفاده از جیره های حاوی تفاله خشک و یا سیلو شده گوجه فرنگی بر ویژگی های تولیدی گاوهای شیرده هلشتاین رضا ولی زاده چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 تأثیر جایگزینی جو با تفاله خشک مرکبات در جیره گاوهای شیری هلشتاین بر عملکرد آنها رضا ولی زاده چکیده
جلد 2 شماره 2 سال 1389 بررسی وفور ژنوتیپی جایگاه های ژنی کالپاستاتین، کالپین و بتالاکتوگلوبولین در گوسفندان نژاد کردی خراسان شمالی رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 1 سال 1390 اثر منبع پروتئین جیره بر لیپیدها و لیپوپروتئین‌های خون موشهای صحرایی نر و ماده نژاد ویستار رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1390 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه اروشیا Eurotia ceratoides)) با استفاده از روش کیسه های نایلونی و تولید گاز رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 2 سال 1390 تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی گیاه افدرا (Ephedra intermedia) با روش کیسه های نایلونی و تولید گاز رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 اثر نوع و سطح علوفه در جیره ی آغازین بر توسعه ی دستگاه گوارش و عملکرد بره های بلوچی در دروه ی پروار رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 3 سال 1390 تاثیر منبع چربی جیره و فرآوری دانه جو بر عملکرد گاوهای هلشتاین در اوایل شیردهی رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 تاثیر سطوح ید بالاتر از مقادیر توصیه شده NRC برعملکرد و غلظت هورمون های تیروئیدی گاوهای هولشتاین رضا ولی زاده چکیده
جلد 3 شماره 4 سال 1390 تجزیه و تحلیل ژنتیکی و فیلوژنتیکی نواحی Cyt-b و D- loop توالی DNA میتوکندری در گاوهای سیستانی، سرابی و براون سوئیس ایران رضا ولی زاده چکیده
جلد 4 شماره 2 سال 1391 تاثیر زمان برداشت، طول مدت سیلوکردن و کاربرد افزودنیهای میکروبی بر مؤلفه‌های شیمیایی سیلاژ یونجه رضا ولی زاده چکیده
جلد 4 شماره 3 سال 1391 بررسی مقاومت ریزکپسول‌های روغن ماهی در شرایط شکمبه‌ و تأثیر آنها بر تولید گاز و قابلیت هضم به روش آزمایشگاهی رضا ولی زاده چکیده
جلد 4 شماره 4 سال 1391 اثر عصاره صمغ آنغوزه (Ferula assa-foetida) بر پارامتر های خون و هیستوپاتولوژی بیضه در موش صحرایی نر ویستار رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 برآورد فرایند تخمیری جیره حاوی سطوح مختلف ساپونین و اسید تانیک در شرایط in vitro رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 1 سال 1392 بررسی تنوع ژنتیکی چهار جایگاه میکروساتلایت BMS۱۹۱۵، BMS۱۳۵۰، LGB و ILSTS۴۵ در گوسفندان نژاد بلوچی رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 ترکیب شیمیایی و ارزش تغذیه‌ای گون اسپرسی (Astragalus brevidens Freyn & Sint) و مازندرانی (Astragalus masenderanus Bunge) در شرایط برون تنی رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 2 سال 1392 بررسی وضعیت مدیریت پرورش گاو شیری در استان های خراسان رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 3 سال 1392 تأثیر جایگزینی یونجه خشک با سطوح مختلف پوسته پسته بر مصرف خوراک، قابلیت هضم مواد مغذی، فرآسنجه های تخمیری شکمبه، متابولیت‌های خون و توازن نیتروژن در گوسفندان نر بلوچی رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 اثر مهارکننده های شیمیایی بر الگوی تخمیر، تولید متان و دفع هیدروژن در شرایط برون تنی ناپیوسته رضا ولی زاده چکیده
جلد 5 شماره 4 سال 1392 اثر جایگزینی سیلوی ذرت با سطوح متفاوت کاه گندم عمل آوری شده با گاز آمونیاک برعملکرد، فراسنجه‌های تخمیر شکمبه ای و فراسنجه های خونی تلیسه های هلشتاین رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 1 سال 1393 تعیین ارزش غذایی بقایای زعفران در مراحل مختلف برداشت به روش های درون کیسه ای و آزمایشگاهی (تولید گاز) رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1393 تعیین ارزش غذایی گیاه نوروزک (Salvia leriifolia) در تغذیه نشخوارکنندگان رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 2 سال 1393 تأثیر عصاره آبی-الکلی صمغ آنغوزه بر وزن بدن و بیضه، هورمون تستوسترون و اسپرماتوژنز در رت های بالغ ویستار رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر استفاده از پوسته پسته و پلی اتیلن گلیکول بر مصرف و هضم خوراک، فرآسنجه‌های خونی، تولید و پروفیل اسیدهای چرب شیر در بزهای شیرده سانن رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 3 سال 1393 تأثیر روغن ماهی ریز پوشانی شده بر متابولیت‌های خون و ترکیب اسیدهای چرب شکمبه‌ بزهای شیرده سانن رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 تعیین دوره های بحرانی آب و هوایی در مدیریت گاوهای شیری شمال شرق ایران با استفاده از شاخص رطوبتی-دمایی (THI) رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 مقایسه ساختار مولکولی پروتئین ها و کربوهیدرات های برخی از ارقام سورگوم با استفاده از تکنیک طیف سنجی فوریه انتقال مادون قرمز (FTIR) و آنالیز چند متغیره رضا ولی زاده چکیده
جلد 6 شماره 4 سال 1393 ویژگیهای مورفولوژیکی، ترکیب شیمیایی و فرآسنجه‌های تخمیری اندازه گیری شده به روش تولید گاز یونجه اوایل غنچه دهی برداشت شده در چین های مختلف و در صبح و بعدازظهر رضا ولی زاده چکیده
جلد 7، شماره 1 سال 1394 ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و تولید گاز گیاهان شورزیست سلمکی سفید (Atriplex canesences)، علف شور (Salsola rigida) و چمن شور (Aeluropus littoralis) رضا ولی زاده چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 تعیین ارزش غذایی کاه گندم عمل آوری شده با سطوح متفاوت گاز و مایع آمونیاک با استفاده از روشهای تولید گاز و کیسه های نایلونی رضا ولی زاده چکیده
جلد 7 شماره 4 سال 1394 تاثیر جایگزینی سطوح مختلف کاه گندم با برگ خرما بر عملکرد و سلامتی بره‌های بلوچی رضا ولی زاده چکیده
جلد 7 شماره 3 سال 1394 تأثیر تغذیه‌ای روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فراسنجه‌های تخمیر شکمبه‌ای به روش آزمایشگاهی رضا ولی زاده چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 تأثیر افزودن اوره، ملاس و سود بر ترکیب شیمیایی، تجزیه‌پذیری و خصوصیات تولید گاز گیاه کامل نی(Pragmates austrialis) رضا ولی زاده چکیده
جلد 7، شماره 2 سال 1394 چکیده انگلیسی مبسوط رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 اثر تغذیه روغن سویای اکسید شده در تقابل با نقش آنتی اکسیدانی هسته انار بر فیزیولوژی و متابولیسم بزهای سانن در دوره انتقال رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 1 سال 1395 مقایسه روش های جداسازی بیوفیلم های باکتریایی تشکیل شده بر سطوح لوله های انتقال آب و وسایل استفاده شده در شیردوشی در دامدارای ها رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 تعیین ارزش غذایی، ترکیبات فنلی و فراسنجه های هضم برون تنی شاخ و برگ حاصل از برداشت زرشک رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 2 سال 1395 تاثیر تنش شوری بر ترکیب شمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و خصوصیات تولید گاز گیاه کوشیا (Kochia scoparia) رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 اثر مرحله رشد و زمان برداشت بر ترکیب شیمیایی، قابلیت هضم آزمایشگاهی و تولید گاز یونجه رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 3 سال 1395 اثر محافظتی پودر زردچوبه (Curcuma longa) بر آسیب‌های ناشی از استات سرب بر مصرف خوراک، تغییرات وزن و عملکرد تولید مثلی رت‌های نر ویستار رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 مطالعه بخش‌های پروتئین و کربوهیدرات ارقام مختلف جو به روش سیستم پروتئین و کربوهیدرات خالص کرنل رضا ولی زاده چکیده
جلد 8 شماره 4 سال 1395 ارزیابی مدل دینامیکی متابولیسم نیتروژن در گاوهای شیری رضا ولی زاده چکیده
1 - 45 (45)

نکاتی در مورد جستجو:

  • حروف کوچک وبزرگ فرقی ندارند
  • کلمات رایج در عبارت جستجو نادیده گرفته می شوند
  • بصورت پیش فرض فقط مقالاتی که دارای همه کلمات جستجو هستند برگردانده می شوند. مثل وقتی که عملگر AND اعمال می شود
  • ترکیب کلمات با OR مقالاتی را برمی گرداند که هرکدام از کلمات را داشته باشد
  • هنگام تشکیل عبارت های جستجوی پیچیده سعی کنید قسمت های مختلف را با پرانتز از هم جدا کنید. مانند archive ((journal OR conference) NOT theses)
  • اگر بخواهید یک عبارت را دقیقا به صورتی است جستجو کنید آن را در پرانتز دوبل قرار دهید مانند "open access publishing"
  • برای حذف یک کلمه از جستجو به نحوی که حاصل جستجو فاقد آن کلمه باشد ، قبل از آن کلمه - یا NOT بیاورید مانند online -politics یا online NOT politics
  • از ستاره یعنی * در کلمات به عنوان علامت سرکش استفاده کنید تا جایگزین هر تعداد حروف شود. مثلا soci* morality معادل "sociological" یا "societal" می باشد