نشریه های علمی انتشارات

آدرس پستی

مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- بخش نشریات علمی پژوهشی- دبیر خانه نشریه پژوهش های علوم دامی ایران- صندوق پستی ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵تماس اصلی

نشریه پژوهش های علوم دامی ایران
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- بخش نشریات علمی پژوهشی- دبیر خانه نشریه پژوهش های علوم دامی ایران- صندوق پستی ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۶
فاکس: ۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
ایمیل: ijasr@ferdowsi.um.ac.ir


تماس با پشتیبانی

عطیه رحیمی
تلفن: ۰۵۱۳۸۸۰۴۶۵۶
ایمیل: ijasr@ferdowsi.um.ac.ir