نشریه های علمی انتشارات
  

پژوهشهای علوم دامی ایران
علمی - پژوهشی
۲۰۰۸-۳۱۰۶
۲۴۲۳-۴۰۰۱
دانشگاه فردوسی مشهد

دکتر حسن نصیری مقدم
دکتر رضا ولی زاده
عطیه رحیمی
۰۵۱۳۸۷۸۷۴۳۰
مشهد- میدان آزادی- پردیس دانشگاه فردوسی مشهد- دانشکده کشاورزی- بخش نشریات علمی پژوهشی- دبیر خانه نشریه پژوهش های علوم دامی ایران- صندوق پستی ۱۱۶۳-۹۱۷۷۵
۰.۲
80
ijasr.um.ac.ir

حوزه و تخصص نشریه

تغذیه نشخوارکنندگان
تغذیه طیور
ژنتیک و اصلاح دام
فیزیولوژِی دام و طیور